،علما،روحانیون،شیعه،سنی،آیات الهی،خداوند،مسلمان

 
 

علت خشم قرضاوی تغییر نگرش فرزندش به شیعه است

یکی از انگیزهای اصلی خشم قرضاوی علیه شیعیان تغییر نگرش فرزندش نسبت به شیعیان و علاقه وی به سید حسن نصرالله است