آماری از ظلم و ستم به مسیحیان

 
 

آماری از ظلم و ستم تکفیری ها به مسیحیان

قریب به سه سال است که سوریه در آتش جنگ می سوزد و در این جنگ اقشار مختلف مردم این کشور با ادیان و مذاهب مختلف قربان گروه های تکفیری شده اند.