آیت الله مرتضوی شاهرودی

 
 

حضور چشم گیر مردم سبب تقویت اسلام و خواری در چشم کفار است

آیت الله مرتضوی شاهرودی حضور چشم گیر مردم در انتخابات را خواری بر چشم کفر دانست و این حضور پرشور را سبب تقویت اسلام و نظام اسلامی معرفی کرد.