ابتلائات فرصت طلایی برای تقرب به خداوند است

 
 

ابتلائات فرصت طلایی برای تقرب به خداوند است

نماینده ولی فقیه در سوریه با بیان این که حفاظت از بهداشت عمومی مسؤولیت همگانی است، تأکید کرد که ابتلائات فرصتی طلایی برای تقرب به خداوند متعال است.