اتاق تبلیغ خراسان در بیانیه ای خواستار اخراج سفیر انگلیس شد

 
 

اتاق تبلیغ خراسان در بیانیه ای خواستار اخراج سفیر انگلیس شد

اتاق اندیشه ورز تبلیغ خراسان در پی حضور ساختارشکنانه سفیر انگلیس در تجمع غیر قانونی مقابل دانشگاه، با صدور بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار اخراج وی شد.