اجرای دستورات اقتصادی اسلام فقر و بیکاری را ریشه کن می کند

 
 

اجرای دستورات اقتصادی اسلام فقر و بیکاری را ریشه کن می کند

حضرت آیت الله نوری همدانی با اشاره به این که فقها باید در همه ابعاد کامل باشند بر لزوم توجه فقها و حوزویان به معارف قضایی، سیاسی و اقتصادی اسلام تأکید کرد.