اربعین مانور عظیم محبان اهل بیت در جهان است

 
 

اربعین مانور عظیم محبان اهل بیت در جهان است

آیت الله نوری همدانی: اربعین مانور عظیم محبان اهل بیت در جهان است حضرت ‌آیت الله نوری همدانی با اشاره به موسم عظیم اربعین، گفت: اربعین مانور عظیم محبان اهل بیت(ع) در جهان است که این برنامه مهم باید تقویت شود.