ارتقا کرامت، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید اولویت دستگاه قضا در سال ۹۹

 
 

ارتقا کرامت، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید اولویت دستگاه قضا در سال ۹۹

رییس قوه قضاییه گسترش عدل راهبرد را فعالانه دستگاه قضا دانست و ارتقای کرامت مردم، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید را اولویت های دستگاه قضا در سال جدید عنوان کرد.