ارمغان آزادی غربی انحراف و رسوایی است

 
 

ارمغان آزادی غربی انحراف و رسوایی است

حضرت آیت الله مکارم شیرازی با انتقاد از مدعیان حقوق بشر و آزادی، ارمغان چنین نوعی از آزادی را چیزی جز گسترش فساد، ستم و فحشا ندانست.