استفاده از ابزار هنر قدرت نمایی خدا باشد

 
 

استفاده از ابزار هنر قدرت نمایی خدا باشد

اگر از ابزار هنر با هدف تعالی مردم به سمت خدا و نمایش دادن قدرت خدا و نه با هدف پول در آوردن صورت گیرد، می تواند بسیار مقدس و کارساز باشد.