اسرائیل و آمریکا اتاق فکر تکفیری‌ها هستند

 
 

اسرائیل و آمریکا اتاق فکر تکفیری‌ها هستند

   در برخورد با جریان‌های تکفیری باید اتاق فکر آن‌ها یعنی اسرائیل و آمریکا را رصد کرد و بدانیم اسلحه را کسی می تواند از دست تکفیری ها بگیرد که خود اسلحه را به دست آنها داده است.