اسلامی حرف می زنیم، قارونی فکر می کنیم

 
 

اسلامی حرف می زنیم، قارونی فکر می کنیم

حدیث اخلاقی بزرگان(۶۹) اسلامی حرف می زنیم، قارونی فکر می کنیم ما حق نداریم که اسلامی حرف بزنیم بگوییم مسلمانیم ولی قارونی فکر کنیم بگوییم من خودم ده سال زحمت کشیدم و به اینجا رسیدم!