اقتدار فرهنگی كشور

 
 

راه نجات فرهنگ و اقتدار فرهنگی کشور در گرو آبادی مساجد است

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد ضمن بررسی ۱۰ مشکل اساسی مساجد امروز، راه نجات فرهنگ و اقتدار فرهنگی کشور را در گرو آبادی مساجد دانست و بر ضرورت افزایش مساجد در سطح کشور تأکید کرد.