اقتصاد حوزه باید متکی به موقوفات و وجوهات مردمی باشد

 
 

اقتصاد حوزه باید متکی به موقوفات و وجوهات مردمی باشد

مدیر حوزه های علمیه در گردهمایی سراسری مدیران سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه نظامی ایده آل است که در آن پیوند کار با مزد قطع شود، گفت: مدیر باید رویکرد راهبردی و استراتژیک داشته باشد.