اقتضای تدبیر حفظ سلامت و جان مردم است

 
 

اقتضای تدبیر حفظ سلامت و جان مردم است

رییس قوه قضاییه گفت: در میان انواع سلامت، سلامت جسم و جان مردم اولویت دارد و در تزاحم بین انواع سلامت‎ها، باید تدبیر و مدیریت ما مبتنی بر تأمین سلامت جانی مردم باشد.