التزام به سبک زندگی دینی لازمه مبارزه با انحرافات است

 
 

عضو اتاق تبلیغ خراسان: التزام به سبک زندگی دینی لازمه مبارزه با انحرافات است

مدیر تبلیغ حوزه علمیه خراسان: التزام به سبک زندگی دینی لازمه مبارزه با انحرافات است مدیر تبلیغ حوزه علمیه خراسان گفت: تنها کسانی می توانند به دشمن و جریان مقابل اهل بیت(ع) پاسخ محکم بدهند که به سبک زندگی دینی مقید باشند.