الزامات و بایسته های «جهش تولید» از منظر آیت الله مکارم شیرازی

 
 

الزامات و بایسته های «جهش تولید» از منظر آیت الله مکارم شیرازی

حضرت آیت الله مکارم شیرازی با تبیین مهم ترین الزامات جهش تولید، تاکید کرد: دولت باید هزینه های اضافی را حذف و به داد تولید برسد.