امام باقر از نگاه دانشمندان اهل سنّت

 
 

امام باقر از نگاه دانشمندان اهل سنّت

علی رغم اعتراف بزرگان اهل سنت به مقام والای امامان تشیع کارشناسان شبکه های وهابی باز هم دست از شبهه پراکنی های مغرضانه خویش برنمی دارند. با اینکه بزرگان اهل سنت به مقام شامخ امامان شیعه احترام گذاشته و در منابع حدیثی اهل سنت روایات زیادی نسبت به مقام والای امامان به رشته تحریر در آمده اما کارشناسان شبکه های وهابی باز هم دست از شبهه افکنی های مغرضانه خویش برنمی دارند. ابن حجر هَیْثَمی از بزرگان اهل سنّت درباره امام باقر (ع) می نویسد: ابو جعفر محمّدٌ الباقر سُمِّیبیشتر بخوانید