امت اسلامی از حقوق انسانی مسلمانان هند حمایت کند

 
 

امت اسلامی از حقوق انسانی مسلمانان هند حمایت کند

تولیت آستان قدس رضوی طی پیامی بر لزوم حمایت امت اسلامی از حقوق انسانی مسلمانان هند تأکید کرد.