امر به معروف ضامن امنیت روانی جامعه است

 
 

امر به معروف ضامن امنیت روانی جامعه است

طلبه بسیجی مضروب معتقد است نهادهای حاکمیتی و قانونگذاری باید در برخورد با هنجار شکنان اجتماعی جدی تر عمل کنند.