امر به معروف و نهی از منکر توأم با محبت، اثرگذار است

 
 

امر به معروف و نهی از منکر توأم با محبت، اثرگذار است

مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار مشهد در حرم رضوی گفت: با تندی و عصابنت نمی توان امر به معروف و نهی از منکر کرد چرا که این امر با محبت و مهربانی اثرگذار است.