انتظار امامان از شیعه، صداقت است

 
 

دبیر اتاق تبلیغ :انتظار امامان از شیعه، صداقت است

دبیر اتاق تبلیغ خراسان: انتظار امامان از شیعه، صداقت است دبیر اتاق تبلیغ خراسان با بیان اینکه صدق و راستی، صفت برجسته امامان است، گفت: انتظار امامان از شیعه، صداقت است.