انديشمند مسلمان استراليايي

 
 

الیزابت تایلور، اندیشمند مسلمان استرالیایی : مهمترین نمونه تبلیغ دین در غرب حجاب زنان مسلمان است

زینب تایلور، بانوی اندیشمند استرالیایی گفت: اسلام احترام فراوانی برای زن قائل بوده و زنان مسلمان از حقوق بسیاری برخوردار هستند که زنان غربی از درک آنها عاجزند.