اهل مواسات دارای روحی الهی هستند

 
 

عضو اتاق تبلیغ خراسان:اهل مواسات دارای روحی الهی هستند

حجت الاسلام نظافت گفت: اگر کسی می خواهد روح خود را ارتقا دهد و آخرت را بر دنیا ترجیح می دهد باید اهل مواسات باشد.