ايجاد انگيزه و اعتماد به نفس

 
 

ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس، وظیفه مسؤولان در تربیت طلاب پژوهشگر

مسؤولان مدارس حوزه علمیه باید برای تربیت و ورود موفق طلاب به عرصه پژوهش، علاوه بر حمایت های مادی و معنوی، اعتماد به نفس آنان را تقویت کنند.