ایجاد سوء ظن و بدبینی در جامعه گناه کبیره است

 
 

آیت الله مکارم شیرازی: ایجاد سوء ظن و بدبینی در جامعه گناه کبیره است

حضرت آیت الله مکارم شیرازی ایجاد سوء ظن و بدبینی در بین جامعه و مردم و افشاء سر را از گناهان کبیره دانست و صبر در برابر مشکلات، مدار کردن با مردم و امر به معروف و نهی از منکر را از وظایف مهم مؤمنان ذکر کرد.