ایجاد نهضت های جدید در دنیا به برکت انقلاب اسلامی ایران

 
 

ایجاد نهضت های جدید در دنیا به برکت انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران یک شکست بزرگ و تحقیر ابدی برای آمریکا بود، به همین دلیل آن ماجرا تبدیل به یک عقده روانی برای آمریکا شد و تاکنون آمریکایی ها را آزار می دهد. بخشی از سیاست های تند آمریکا تا به امروز برای جبران آن شکست است.