بازشناسى انقلاب اسلامى

 
 

بازشناسى انقلاب اسلامى

سال ۱۳۵۷ یعنی ۲۳ سال قبل وقتی که بسیاری از جوانان امروز نبودند، حادثه ای بزرگ در ایران اتفاق افتاد… سال ۱۳۵۷ یعنی ۲۳ سال قبل وقتی که بسیاری از جوانان امروز نبودند، حادثه ای بزرگ در ایران اتفاق افتاد، حادثه ای که به «انفجار نور» شهرت یافت و قلب های مرده را دوباره زندگی بخشید. فضای زندگی اجتماعی صفایی دیگر گرفت، باران رحمت الهی گرد و غبارهای ظلم و جهل و فقر و یاس را زدود. انقلابی بزرگ و بنیادین و همه جانبه در ایران اسلامی پیروز شد وبیشتر بخوانید