با بی تدبیری راه سعادت جوانان را تخریب نکنیم

 
 

با بی تدبیری راه سعادت جوانان را تخریب نکنیم

معلمی شغلی است که خدا در اختیار افراد خاصی قرار داد، ولی لازم است قدر این ارزش را دانست و تنها به فکر خدمت و علم افزایی جامعه جوان کشور بود.