با مواسات با نیازمندان شاکر نعمت های الهی باشیم

 
 

با مواسات با نیازمندان شاکر نعمت های الهی باشیم

حجت الاسلام نظافت با بیان این که مواسات رزق الهی است، گفت: شکر نعمت های خداوند این است که اهل مواسات با نیازمندان باشیم.