برخی با بی مدیریتی خود مردم را به انقلاب و روحانیت بدبین می کنند

 
 

برخی با بی مدیریتی خود مردم را به انقلاب و روحانیت بدبین می کنند

حضرت آیت الله نوری با انتقاد از بی توجهی به تذکرات رهبری و مراجع درباره معیشت مردم گفت: برخی با بی مدیریتی مردم را به انقلاب و روحانیت بدبین می کنند.