برخی مغرضان به دنبال هنجارشکنی در کشور هستند

 
 

برخی مغرضان به دنبال هنجارشکنی در کشور هستند | امر به معروف احیا شود

حضرت آیت الله صافی تأکید کرد: عامه مردم کشور پایبند به موازین شرعی هستند اما برخی افراد مغرض قصد هنجارشکنی دارند و باید افراد را از منکر باز داشت.