بسته بودن مساجد و عتبات اهل بیت در مقابل باز بودن مراکز دیگر، پسندیده نیست

 
 

بسته بودن مساجد و عتبات اهل بیت در مقابل باز بودن مراکز دیگر، پسندیده نیست

خطیب جمعه مشهد گفت: این امر پسندیده نیست که تمام مراکز باز باشند؛ اما به دلیل کرونا مساجد و معابد را ببندند.