بیانیه اتاق تبلیغ خراسان: در ضرورت حمایت از نیرو و توان داخلی برای غلبه بر مشکلات کشور در سال جهش تولید

 
 

بیانیه اتاق تبلیغ خراسان در ضرورت حمایت از نیرو و توان داخلی برای غلبه بر مشکلات کشور در سال جهش تولید

اتاق اندیشه ورز تبلیغ خراسان با لبیک به رهنمود رهبری در سال جهش تولید خواستار حمایت دولت از نیرو و توان داخلی برای غلبه بر مشکلات شد.