بیانیه حوزه علمیه خراسان در محکومیت کشتار بی رحمانه مسلمانان مظلوم و بی دفاع میانمار

 
 

بیانیه حوزه علمیه خراسان در محکومیت کشتار بی رحمانه مسلمانان مظلوم و بی دفاع میانمار

بیانیه حوزه علمیه خراسان در محکومیت کشتار بی رحمانه مسلمانان مظلوم و بی دفاع میانمار حوزه علمیه خراسان در محکومیت کشتار بی رحمانه مسلمانان مظلوم و بی دفاع میانمار بیانیه ای صادر کرد.