بیماری بدخیم “اختلاف” ثمری جز ویرانی برای جامعه ندارد

 
 

بیماری بدخیم “اختلاف” ثمری جز ویرانی برای جامعه ندارد| مسؤولان بیت المال مرگ را باور داشته باشند بیراهه نمی روند

حضرت آ‌یت الله جوادی ‌آملی تاکید کرد: همه باید به این موضوع توجه داشته باشند که اختلاف یک بیماری بدخیم است که ثمری جز ویرانی برای جامعه ندارد و هم دنیا و هم آخرت انسان را تهدید می کند.