تأثیر شب قدر در ترقی جامعه بشری

 
 

تأثیر شب قدر در ترقی جامعه بشری

شانزدهمین یادداشت از سلسله نوشتارهای حضرت ‌آیت الله صافی گلپایگانی با موضوع مبدأ تاریخ کمال بشریت که به تبیین ویژگی ها و اهمیت شب قدر و تأثیر آن بر ترقی جامعه می پردازد.