تأثیر کار و تلاش در استقلال و امنیت جامعه اسلامی

 
 

تأثیر کار و تلاش در استقلال و امنیت جامعه اسلامی

کارشناس مذهبی گفت: کسی که کار و تلاش می کند، مانع تسلط دشمن بر جامعه اسلامی و نفوذ دشمن شده و امنیت را در جامعه اسلامی حاکم می کند.