تا گفتم شهید اشکش ریخت

 
 

تا گفتم شهید اشکش ریخت

خاطرات آقای محمد علی متقیان از دوران کشف حجاب رضاخانی وحشی گری به این حد ندیدیم تا گفتم شهید اشکش ریخت دو سه بار افتاد زمین http://goharshad.net/news.php?id=46