تبیین احکام مربوط به خمس و منابع مالی دولت اسلامی

 
 

تبیین احکام مربوط به خمس و منابع مالی دولت اسلامی

تبیین احکام مربوط به خمس و منابع مالی دولت اسلامی حضرت آیت الله سبحانی با تبیین آیه ۴۱ سوره انفال احکام مربوط به خمس را تشریح کرد و ریشه کن شدن فقر در دولت اسلامی را در گرو استفاده صحیح و به جا از منابع مالی دانست.