تحصیل همراه با تهذیب معنویت می آورد

 
 

تحصیل همراه با تهذیب معنویت می آورد

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان گفت: علم به تنهایی کافی نیست و باید مسایل اخلاقی در کنار علم آموخته شود.