تحول در حوزه های علمیه نیازمند مشارکت فراگیر حوزویان است

 
 

تحول در حوزه های علمیه نیازمند مشارکت فراگیر حوزویان است

تحول در حوزه های علمیه نیازمند مشارکت فراگیر حوزویان است مدیر حوزه علمیه خراسان گفت: تحول در حوزه های علمیه نیازمند مشارکت فراگیر حوزویان است و این مشارکت باید در مدیریت مطلوب قرار بگیرد.