ترسیم سبک زیارت

 
 

تأکید بر ترسیم سبک زیارت ؛ زیارت رفتارگرا و رفع عوامل غفلت‌زا

رییس جامعه المصطفی العالمیه واحد مشهد و عضو اتاق فکر تبلیغ استان خراسان با اشاره به حقیقت زیارت و ضرورت معرفت بخشی به زائر، تأکید کرد: کسی که خود را وابسته و منسوب به این خاندان می داند باید در رفتارش رگه هایی از شیوه رفتاری ایشان مشهود باشد و گرنه معلوم است که این ارتباط سست، سطحی، قابل خدشه و صرف ادعا خواهد بود.