تشکل‌های دینی

 
 

تشکل‌های دینی نماد «خدمت و تکلیف محوری»

تشکل های دینی به دلیل نقش محوری در تعمیق باورهای دینی جامعه و فعالیت تکلیف محور، کانون درک و آسیب شناسی معضلات اجتماعی هستند.  به گزارش  سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، موضوع آسیب های اجتماعی به عنوان یک مسأله تأثیرگذار بر فرآیند سعادت و ترقی یک جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هر جامعه‌ای بسته به فرهنگ، شرایط اجتماعی و اوضاع تربیتی خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبروست که می تواند تأثیرات مخربی روی فرآیند ترقی آن جامعه داشته باشد. شناخت عوامل شکل گیری این آسیببیشتر بخوانید