تصویب تشکیل سه کارگروه در کمیسیون سیاسی ـ اجتماعی خبرگان

 
 

تصویب تشکیل سه کارگروه در کمیسیون سیاسی ـ اجتماعی خبرگان

در راستای تحقق فرمایش رهبر انقلاب صورت گرفت؛ دومین جلسه کمیسیون سیاسی ـ اجتماعی مجلس خبرگان رهبری تشکیل و اهم مباحث داخلی و منطقه ای از جمله موضوع آسیب های فضای مجازی، عفاف و حجاب، اقتصاد مقاومتی و پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری از مجلس خبرگان به بحث گذاشته شد.