تعهد محور زندگی در جامعه دینی است

 
 

تعهد محور زندگی در جامعه دینی است

آیت الله علم الهدی تعهد را محور زندگی در جامعه دینی دانست و گفت: خداوند پیمان هایی که انسان برای زندگی فردی و اجتماعی خود نیاز دارد را در آیات سوره مائده بیان فرموده است.