تفاوت جامعه دینی و غربی در نوع جهان بینی است

 
 

تفاوت جامعه دینی و غربی در نوع جهان بینی است

امام جمعه مشهد اصل تفاوت بین جامعه دینی و غیر دینی را در نوع جهان بینی بیان کرد و گفت: بینش ما نسبت به جهان الهی و بینش آن ها مادی است.