تفاوت مادران دیروز و مادران امروز

 
 

تفاوت مادران دیروز و برخی مادران امروزی

 روزى خانم جوانى از نسل سومى ها که بیش از حدود ٢۵ بهار از زندگی‌اش را سپرى نکرده بود پیش من آمد و از شیطنت و بازیگوشى کودک ٢ ساله خود زبان به شکوه گشود. به او گفتم اگر تمام وجود این کودک ناز و دوست داشتنى از مواد منفجره پر شود، کجاى این عالم را تخریب خواهد کرد و مگر این کودک چه مى کند که چنین شما را برآشفته است. مادران ما دست کم ۶ فرزند و بیشتر از آن تا ١٢ فرزند را بزرگ مى کردند وبیشتر بخوانید