تقوا سفر به آخرت را آسان و انسان را به بهشت می رساند

 
 

تقوا سفر به آخرت را آسان و انسان را به بهشت می رساند

استاد حوزه علمیه گفت: تقوا سبب رسیدن انسان متقی به همه فضائل اخلاقی شده و راه رسیدن به سعادت و بهشت برای او آسان می شود.