تقویت بنیه دفاعی سبب وحشت دشمن شده است

 
 

اقتدار نیروهای مسلح اقتدار اسلام است|تقویت بنیه دفاعی سبب وحشت دشمن شده است

حضرت آیت الله صافی با تقدیر از فعالیت های نیروهای مسلح و تقویت اقتدار دفاعی، گفت: فعالیت شما موجب رُعب، وحشت و سرافکندگی دشمنان اسلام و کشور شده است.